ASPA HERRGÅRDS HISTORIA

Herrgårdens historia

Aspa Herrgård är ett av länets bättre bevarade bruksmiljöer från Aspas drygt tvåhundra år som järnbruk. Under lång tid har Aspa och det närbelägna Olshammar haft gemensamma ägare, vilket påverkat dem båda...

Aspa Järnbruk & det Boija Bruksimperiet

Aspa järnbruk tillkom på 1690-talet, även om egendom är skriftligt belagd sedan början av 1400-talet. Aspa kom att ingå i det von Boija bruksimperiet i Tiveden, som var koncentrerat kring Laxå.

Anton von Boij erhöll 1692 privilegier på en stångjärnshammare vid Aspa liksom vid Algrena en dryg kilometer västerut. Tackjärnet kom från den närbelägna masugnen i Igelbäcken, anlagd ett par år senare. Efter von Boijs död 1710 övertogs anläggningarna av nya ägare.

Släkten Wahrendorff

Två generationer av Wahrendorff kom att få stor betydelse för Aspa vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 1778 köptes Aspa av kommerserådet J.D. Wahrendorff, som vid mitten av 1700-talet flyttat till Sverige från Westfalen. Han ägnade sig åt handel och ägde många bruk, bla Åkers styckebruk. År 1788 köpte han också in Olshammar. 

Aspa och Olshammar kom därefter att ha samma ägare i nästan 200 år, fram till början av 1980-talet. 1783 övertogs egendomen av sonen Carl von Wahrendorff. Han intresserade sig livligt för bruket och drev det till 1812. Smidet utökades med ämneshammare, spikhammare och manufakturverk med tillverkning av spik, liar och hästskor. Han lät också uppföra flera nya byggnader samt anlägga nya vägar och alléer. Det var vid denna tid  Aspa Brukssamhälle fick sin nuvarande prägel.

Rutterskiöld & Robson, järnbrukets sista dagar

Aspa Bruk kom från 1819 att drivas av olika medlemmar av släkterna Rutterskiöld & Robson. År 1885 ombildades Aspa Bruk till aktiebolag som så många andra företag vid denna tid. Lönsamheten för järnbruket blev emellertid allt sämre.

En ny tid inträdde, då Laxå Bruk 1900 köpte Aspa bruk och dess olika anläggningar, bl.a Olshammar. Samma år lades järnbruket ner, även om spiksmidet fick vara kvar ännu några år. Därmed var Aspas mer än 200-åriga tillvaro som järnbruk över. Bruksbyggnaderna revs emellertid inte förrän 1929.

Laxå Bruk sålde Aspa Bruk år 1917 till Munksjö AB, vilket innebar att det gamla järnbruket kom att omvandlas till en sulfatfabrik med placering i Olshammar. När skogen inte längre kunde användas i järnhantering gällde det att nyttja den på annat sätt.

Bäst bevarade bruksmiljön i länet. Trots att det egentliga bruksbyggnaderna inte finns kvar- de var belägna längs vattendraget strax norr om bruksgatan, hör Aspa Herrgård med sin trädkantade bruksgata till den bäst bevarade bruksmiljön i länet.

Den gulputsade herrgårdsbyggnaden, enligt uppgift uppför 1740, är numera sammanbyggd med flygeln från 1780. Herrgården förändrades invändigt i början av 1800-talet. den genom gick en grundlig renovering på 1920-talet, då den blev disponentbostad. Sedan 1987 drivs Aspa Herrgård som hotell och restaurang.

Unika korsvirkestallar

Vid infarten till Aspa från väg 49 lägger man märke till de magnifika Wahrendorfska stallarna med sina brutna tegeltak, där den ena byggnaden bär årtalet 1792. Det ovanliga byggnadssättet med långsidorna av falurött timmer mellan vitputsade murpelare och korsvirkesgavlar gör dem unika i länet. 

Det två närliggande och stramt klassicistiska byggnaderna, Vita och Lilla stenhuset, uppfördes under 1800-talets allra första år som bostäder för brukets smeder. Tyvärr är detta ej i herrgårdens ägor längre, men kan ses från handelshusets bakre hotellrum. Till bruket hörde också ett omfattande och betydande jordbruk, vars byggnader finns norr om herrgården.

tel: 070-319 08 08  - epost: info@aspaherrgard.se